วัดเพชรพลี

เป็นวัดที่มีชื่อพ้องกับชื่อเก่าของเมืองเพชรบุรี น่าจะมีอายุราวพทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ มีการพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่ทำจากศิลาแลง ระฆังหิน ใบเสมาหนทรายสมัยอยุธยา

เสาชิงช้าที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนที่เสาเก่าที่เคยมี

กล่าวกันว่าวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ อาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับเมืองเพชรบุรีในความเชื่อเรื่องพราหมณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช