เกี่ยวกับเรา

กว่าจะเป็น “เพชรบุรี ดีจัง”

เพชรบุรี ดีจัง เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมกันของกลุ่มเยาวชนสื่อสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม 14 กลุ่ม จาก 8 อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2554 ประสานงานโดยกลุ่มลูกหว้า ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการต่อยอดทางวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ ค่ายพัฒนาแกนนำ และ ทดลองปฏิบัติการจริง (เพชรบุรี..ดีจัง ส่งพลังใจให้ผู้พักพิง) พัฒนาเป็นเครือข่ายเยาวชนเพชรบุรี..ดีจัง รวมพลังขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน ณ ตลาดนัดวัดใหม่ตีนคุ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม โดยกลุ่มลูกระนาด การจัดกิจกรรม หวานจัง ณ วังบัว โดยกลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ณ วัดวังบัว อ.บ้านลาด ต้นปี 2555 จัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ถนนยิ้มได้ บริเวณถนนด้านหน้าและภายในวัดใหญ่สุวรรณาราม โดยเครือข่ายเพชรบุรี..ดีจัง และ เครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง ทั่วประเทศ เพื่อให้เพชรบุรีเป็นจังหวัดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ

ปี พ.ศ. 2556 เกิดนวัตกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ “เพชรบุรี…ดีจัง” ทั้งในมิติเมือง มิติชุมชน และมิติสื่อสร้างสรรค์ จากการบูรณาการการออกแบบเมือง-ภูมิสถาปัตย์-สถาปัตยกรรมชุมชน กับการขับเคลื่อนด้วยพลังวัฒนธรรม พลังชุมชน พลังเครือข่าย พลังเยาวชน พลังสนับสนุนเชิงนโยบายและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการ และ เอกชน ให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) และ สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ท้องถิ่นในมิติชุมชน ด้วยแนวคิดรณรงค์ “พื้นที่แห่งการแบ่งปัน” (Spaces of Sharing) ขยายภาคีเครือข่ายในแต่ละอำเภอ เสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพชรบุรี…ดีจัง ให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการ 3 ส “สื่อสาร สร้างสรรค์ และ มีส่วนร่วม”

จากการดำเนินโครงการ การขับเคลื่อน และการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีพื้นที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี เกิดการต่อยอดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเยาวชนสู่การจัดการของชุมชน และมีการริเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นหลายที่ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี และอีกหลายภาคส่วน

ปี พ.ศ. 2561 แกนนำเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง รวมพลังขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ ลดการรับทุนสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้ เพื่อสร้างแนวทางสู่ความยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น

ปี 2562 เปิดพื้นที่ปฏิบัติการสุขภาวะ เพชรบุรี ดีจังทุกวัน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ชักชวนกลุ่มกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปิน ช่าง ปราชญ์ชาวบ้าน จัดกิจกรรมสื่อสารงานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน จัดกิจกรรมลูกหว้าพาชมศิลปะงานช่างในวัดใหญ่สุวรรณาราม เปลี่ยนพื้นที่หอสงฆ์กุฎิล่าง จัดตั้งเป็นหอศิลป์สุวรรณาราม จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะงานสกุลช่างเมืองเพชรและหัตถกรรมพื้นบ้านไทยทรงดำ เปิดบริการทุกวัน(เว้นวันจันทร์) เปิดตลาดเล็กกะสิขึ้นเป็นพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและชุมชน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงของเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ทุกวันเสาร์ต้นเดือน จัดกิจกรรมสภากาแฟช่างเมืองเพชร เดือนละครั้ง