รู้จักกับเมืองสร้างสรรค์ Creative Cities

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Creative Cities Network

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative Cities Network เป็นอีกหนึ่งโครงการของยูเนสโกที่ดำเนินงานควบคู่กับการประกาศแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เปิดรับคัดเลือกทุก ๆ 2 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชนเอกชนและสาธารณะ ซึ่งทาง UNESCO ได้ให้คำจำกัดความ Creative City ว่าคือการร่วมมือระหว่าง ชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียม ตลอดจจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์(Creative Industry)

Creative Cities Network is one of UNESCO’s projects together with the UNESCO cultural and natural heritage sites, which has been established since 2004. Applications are open every two years, in order to promote the development of creative industries, which would lead to the cooperation of the international communities, the citizens, the public, and the private sectors. According to the UNESCO, a Creative City has been define as a cooperation between the local communities and public organizations to create a city through the development of the environmental factors, social structures, economical structures, cultural heritage, historical traditions, as well as local traditions combined with modern technologies for the purpose of creating cities with business friendly atmosphere, also known as creative industry.

สัดส่วนเมืองทั่วโลกสร้างสรรค์ใน 7 ประเภทสร้างสรรค์
ที่มา : unesco.org/creative-cities7 ประเภทเมืองสร้างสรรค์
Percentage of Creative Cities around the world divided by the 7 categories
Source : unesco.org/creative-cities

  1. เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature)
  2. เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film)
  3. เมืองแห่งดนตรี (City of Music)
  4. เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(City of Crafts & Folk Arts)
  5. เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design)
  6. เมืองแห่งศิลปะสื่อประชาสัมพันธ์ (City of Media art)
  7. เมืองแห่งวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy)