การแข่งขันเรือมาดชิงธง

การแข่งขันเรือมาดชิงธง เป็นการแข่งขันเรือของชาวตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยใช้เรือที่ชาวบ้านใช้สัญจรในลำคลองตามปกติของคนในชุมชนในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วเนื่องจากมีทางสัญจรทางถนนที่สะดวกสบายกว่ามาแทนที่

ด้วยความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้เรือในการเดิรทางในอดีตของชาวตำบลนาพันสาม จึงได้จัดให้มีการแข่งขันเรือมาดชิงธงขึ้นในวันนี้ 11 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นงานวันกฐินของวัดนาพรมซึ่งเป็นวัดในตำบลด้วย นับว่าเป็นประเพณีที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง