โคกเศรษฐี ชะอำ เพชรบุรี

โบราณสถานเก่าแก่ คาดว่าน่าจะเป็นสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ สร้างตั้งแต่สมัยทวารวดี ราวพุทธศักราช 1600 – 1700 ก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่เรียงเป็นชั้นสอด้วยปูน ปัจจุบันเหลือเพียงช่วงฐานและส่วนล่างเท่านั้น

มหาสถูปนี้ตั้งอยู่ที่เขาเจ้าลาย หรือปัจจุบันเรียกกันว่าเขานางพันธุรัตน์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว