เพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO

จังหวัดเพชรบุรี กำลังมีแผนเตรียมการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO ในปี 2564 ซึ่งในขณะนี้มีการเตรียมสำรวจข้อมูลเบื้องต้น จัดประชุมผู้ที่เป็นแกนนำกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 นี้ ก็ได้จัดให้คณะเตรียมการได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านด้วย