เริ่มต้น เครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง

เครือข่ายเพชรบุรีดีจัง เป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความสนใจด้านสื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมโดยเริ่มก่อตั้งกันเมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2554 ณ พื้นที่กุฎิเรือนหมู่ทรงไทย ของวัดใหญ่สุวรรณาราม (ปัจจุบันคือ หอศิลป์สุวรรณาราม) มีกลุ่มที่ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ จำนวน 14 กลุ่ม จาก 8 อำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มลูกหว้า กลุ่มโรงโขนเพชรบุรี กลุ่มเอเซีย-ปูนปั้น กลุ่มละครหุ่นคนคณะแม่เพทาย กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ กลุ่มรักษ์หนองปรง กลุ่มกระสวยน้อย กลุ่มยุวธรรมทูต กลุ่มบ้านชะอาน กลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น กลุ่มลูกระนาด กลุ่มรักษ์ป่าชายเลน กลุ่มโขนเด็กบ้านแหลม

ประชุมครั้งแรกของเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ที่กุฏิเรือนไทยหมู่ในวัดใหญ่สุวรรณาราม (ปัจจุบันเป็นหอศิลป์สุวรรณาราม
ส่วหนึ่งของเด็ก ๆ และ เยาวชนที่ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ที่ห้องประชุมวัดใหญ่สุวรรณาราม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ในโครงการต่อยอดทางวัฒนธรรม

ภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ใช้ยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้ สี่เหลี่ยมแห่งความร่วมมือ และวงกลมแห่งความสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และการแบ่งปัน โดยใช้ สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชนของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กิจกรรมระดมสมอง กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีจาก 14 ชุมน เพื่อร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง เมื่อ 29 กรกฏาคม 2554
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และคณะนักวิชาการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ผู้เสนอโครงการต่อยอดทางวัฒนธรรม ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เมื่อปี 2554

ปัจจุบันเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง มีภาคีมากกว่า 30 ชุมชน มีศูนย์ประสานงานอยู่ที่เขาวังเคเบิ้ลคาร์ รถรางไฟฟ้าขึ้นลงพระนครคีรี โดยมีกลุ่มลูกหว้าเป็นผู้ประสานงาน