หอศิลป์สุวรรณาราม

หอศิลป์สุวรรณาราม พื้นที่จัดกิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะอาคารเป็นเรือนไทยหมู่ 7 หลัง มีหอกลาง 2 หลัง มีเรือนขนาด 3 ห้อง 2 เรือน ขนาบทั้งทางด้นทิศเหนือและทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันตกมีเรือนอยู่ด้านสกัดอีก 1 หลัง ปลูกขนานไปกับถนน มีด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือ มีบันไดขึ้นลง2 ทาง ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้

หอศิลป์สุวรรณาราม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มลูกหว้า ร่วมกับ ครูช่าง ศิลปิน และ เครือข่ายคนรักศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวัชรสุวรรณาทร หรือ หลวงพ่อลูกชุบ เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อนุญาตให้ใช้พื้นที่ซึ่งเป็นกุฏิสงฆ์เก่าของวัด ที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเริ่มจากโครงการ Youth Art and Culture Laboratory หรือ ห้องทดลองศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

นางสาวภริตา บุตรเจียมใจ

ปัจจุบัน หอศิลปสุวรรณาราม มีนางสาวภริตา บุตรเจียมใจ จากกลุ่มลูกหว้า ทำหน้าที่ดูและและอำนวยการขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้งานสกุลช่างเมืองเพชรสำหรับตัวเองและสำหรับบุคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมลูกหว้าพาไหว้พระ ชมศิลปะงานช่างวัดใหญ่ (มีค่าใช้จ่าย)
  • จัดแสดงผลงานปิดทองลายฉลุ จากโครงการ รักษ์ลายทอง จำลองลายเสา
  • จัดแสดงนิทรรศการผลงานครูช่างเพชรบุรี 8 ท่าน
  • สาธิตงานฉลุลาย
  • หยิบจับขยับเชิด หนังตะลุงเมืองเพชร
  • เวิร์คชอป ถุงผ้าพิมพ์ลายฉลุ เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลหอศิลป์แห่งนี้
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ของกลุ่มลูกหว้าและเครือข่าย
  • เวิร์คชอปงานศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ
  • จัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และ ศาสนา ร่วมกับวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร และองค์กรอื่น ๆ
สาธิตตอกฉลุลายให้กับนักเรียนที่มาเรียนรู้

กิจกรรมหยิบจับขยับเชิด หนังตะลุงเมืองเพชร
ภาพนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมทำถุงผ้าพิมพ์ลายฉลุที่หอศิลป์สุวรรณาราม
กิจกรรมเวิร์คชอปถุงผ้าพิมพ์ลายฉลุ
เวิร์ชอปทำพวงมโหตรฟรี
แผนที่เส้นทางลูกหว้าพาไหว้พระชมศิลปะวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
นักท่องเที่ยวชมศิลปะในวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร