ศิลปิน ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ของเมืองเพชร

เพชรบุรี เป็นเมืองที่มี ศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในชุมชน อยู่มากมายแทบทุกหัวระแหง วิถีชีวิตของคนเมืองเพชร อาศัยความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมาสร้างสรรค์ปัจจัยในการดำรงชีวิตทั้งเรื่อง ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือแม้แต่ยารักษาโรค

ปัจจุบันถ้าท่านมาเมืองเพชร แล้วเข้าไปในหมู่บ้าน หรือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมือง หรือนอกเมือง ก็จะสามรถพบเจอผู้คนที่มีความรู้อยู่ทุกพื้นที่