วัดกำแพงแลง

เทวสถานสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ตัวปรางค์เป็นอาคารศิลาแลง ๕ หลัง แต่ละหลังคงเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ ร่วมสมัยกับเทวสถานที่เมืองราชบุรี เมืองโกสินารายณ์ เมืองสิงห์ และเมืองละโว้ (ข้อมูลจากวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒)