วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง  ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง เดิมน่าจะเป็นเทวสถานสมัยลพบุรี เพราะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะขอมโบราณ มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่๑๗ – ๑๘ ประกอบด้วย ปรางค์ประธานหนึ่งองค์ และปรางค์ทิศอีกสี่องค์ มีกำแพงล้อมรอบ เคยขุดพบประติมากรรมรูปเคารพในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ศิลปะแบบบายนที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘


              ปราสาทศิลาแลง  ตัวปรางค์เป็นศิลาแลงรวม ๕ หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง ทั้ง ๔ ด้าน มีเนื้อที่รวมภายในกำแพงประมาณ ๔ ไร่


          พระปรางค์แห่งนี้เดิมคงสร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ เพราะปรากฎมีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปสิงห์และครุฑ และพระปรางค์แต่ละองค์คงประดิษฐานเทวรูป เนื่องจากปรากฎฐานสำหรับตั้งเทวรูปเหลืออยู่ ต่อมาได้มีผู้แปลงเทวสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา เรียกว่า วัดกำแพงแลง บริเวณใกล้กับพระปรางค์พบซากเจดีย์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ อิฐที่ก่อเจดีย์มีภาพเขียนสีเป็นลวดลายสวยงามมาก สันนิษฐานว่า เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา