ภารกิจของเรา

เพชรบุรี ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์ออนไลน์

ภารกิจ : สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชุมชน นิเวศวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ สถานที่สำคัญ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี สำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Talent) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชุมชน นิเวศวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ของผู้คนและชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรี

2. เป็นพื้นที่เผยข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชุมชน นิเวศวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

3. เป็นต้นทางของการเรียนรู้ด้าน งานสกุลช่างเมืองเพชร ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชุมชน นิเวศวัฒนธรรม สถานที่สำคัญ ในจังหวัดเพชรบุรี ของผู้คนทั่วไป