จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดเกาะ

จิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์วัดเกาะเป็นศิลปะอยุธยา มีจารึกไว้ที่ผนังด้านหนึ่งว่า พ.ศ.2277 ซึ่งตรงกัลรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275 – 2301) เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ สัตตมหาสถาน อัฎฐมหาสถาน เขาพระสุเมรุ และมาญผจญ