เกี่ยวกับ กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี ดีจัง

กลุ่มลูกหว้า กลุ่มนักกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สาธารณะ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น พยายามเชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2549

วิสัยทัศน์ เพชรบุรีเป็นพื้นที่เรียนรู้ มีคุณค่า ทุกตารางนิ้ว

พันธกิจ ขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ปรัชญาของกลุ่มลูกหว้า ภูมิใจในวิถีช่างวิถีชุมชนเมืองเพชร

อัตลักษ์ เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

นิยามของพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้อย่างมีความสุข

กายภาพของพื้นที่สร้างสรรค์  เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน

แนวคิดขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ = SPACES

 • S  Space
 • P Play / Participate / Practice
 • A  Art / Activities
 • C  Communicate / Community
 • E  Empower / Education
 • S  Sharing

สื่อที่นำมาใช้กับพื้นที่สร้างสรรค์ : ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวคิดการสร้างความยั่งยืน : การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม

กระบวนการออกแบบกิจกรรมของกลุ่มลูกหว้า 5 ขั้นตอน

 • ค้นหา
 • เรียนรู้
 • ออกแบบกิจกรรมถ่ายทอด
 • ทดลองถ่ายทอด จำลองของจริง
 • จัดกิจกรรมถ่ายทอดสู่สาธารณะ

แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

 • สื่อสาร
 • สร้างสรรค์
 • มีส่วนร่วม

กลุ่มลูกหว้าใช้ทุนจากไหน

 • รับจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้